Yönetim Bilgi Sistemleri

  • Fontu büyütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Fontu küçütmek tıklayınız. | Tükek Holding
  • Yazdırmak için tıklayınız. | Tükek Holding

SAP

 

Tükek Holding Bünyesinde işletmelerin iş süreçlerinin ve tüm operasyonların her yönüyle güçlendirilmesi; bilgi paylaşımının arttırılması; tüm iş süreçlerindeki işleyişe izlenebilirlik ve şeffaflık kazandırılması; tüm birimlerin ortak bilgiye erişimi; ortak dil kullanımı ve karar verme mekanizmalarına katkı sağlanması adına SAP programı kullanılmaktadır.

 

Her seviyede işin, tek bir sistem üzerinden yürütüldüğü SAP sistemi sayesinde sorunlar önceden görülerek, gereken önlemler zamanında alınır. Herhangi bir noktada alınacak bir kararın işletmenin bütününde etkileri görülebilmekte; bir yöntem değişikliğinin firmanın genel performansına etkisi değerlendirilebilmektedir.

 

Uygulanan SAP Modülleri

SAP sistemi; satınalmadan satışa, mali işlerden insan kaynaklarına kadar tüm fonksiyonlara destek veren ana sistemdir.

 

Finansallar

• Mali Muhasebe (FI)

• Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO)

 

İnsan Kaynakları

• Personel Yönetimi

• Personel Gelişimi

 

Lojistik

• Malzeme Yönetimi (MM)

• Satış Dağıtım (SD) • Üretim Planlama (PP)

• Bakım ve Onarım (PM)

• Kalite Yönetimi (QM)

• Depo Yönetimi (WM)

 

CRM

 

Dürüstlük, saygı, anlayış ve empati ilkeleri doğrultusunda; müşteriye sağlanan faydayı başlangıç noktamız olarak kabul eder, firmamızın olduğu kadar müşterilerimizin haklarını da koruruz. Müşterilerimize ürünümüzün arkasında olduğumuzu hissettirir, bize ve şirketlerimize güven duymalarını sağlarız. Müşteri sorunlarına duyarlı davranır, bir daha tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alırız.

 

CRM, genel anlamda, müşterilerle daha etkin bir iletişim haline gelerek müşterileri ve müşteri ihtiyaçlarını algılamak, müşteri ihtiyaçları çerçevesinde ürün ve hizmet geliştirmektir. Müşterilerimizle katma değerli ve uzun bir çalışma hayatının yönlendirilmesi etkin CRM çalışmalarıyla mümkündür.

 

İletişim Platformu

 

Tükek Holding’e bağlı tüm iştirakler süreçlerle yönetim felsefesini benimsemiştir. Süreçlerle yönetimi sağlayabilmek için her bir ana süreç “Rol” olarak tanımlanmış ve her bir rol altında “Süreçler” belirlenmiştir. 

 

İletişim Platformu, dört ana unsuru içinde barındırmaktadır. Bunlardan ilki Aksiyon Sistematiğidir. Kişiler arasındaki aksiyonlar sözlü olarak alınmaz, platform aracılığıyla yapılarak hem sonuçlarının saklanması sağlanır hem de amir değerlendirmelerinin eksiksiz yapılması başarılmış olur. Aksiyon oluştururken aksiyonun ilgili olduğu rol ve süreç belirlenerek süreçler için yapılan çalışmalar da kayıt altına alınmış ve değerlendirmeler yapılırken veri kaybı minimize edilmiş olur.

 

İkinci ana unsur, 5 Boyutlu sermaye yapısına göre tasarlanmış stratejik yönetim çizelgesidir. Tükek holding ve bağlı bulunan tüm iştirakler stratejik yönetim çizelgesi ile amaçlarını ve kilit başarı faktörlerindeki değişkenliklerini izler. Böylece eksik yapılan veya yanlış giden işlerin tespiti daha da kolaylaşarak mümkün olduğunda kısa zamanda müdahale imkanı sağlanmış olur. 5 Boyutlu Sermaye yapısına göre tasarlamış olan bu Yönetim Kokpiti’ndeki tüm kilit başarı faktörleri Performans Yönetim Sistemi yardımıyla bireylere kadar göçerilmiş ve izlenmektedir.

 

Üçüncü ana unsur Toplantı Sistematikleridir. Tükek holding’de gerçekleştirilen tüm toplantılar iletişim platformu üstünde kayıt altına alınmaktadır. Toplantıda alınan kararlar ve aksiyonlar Aksiyon Sistematiğiyle ilişkilendirilerek kişilerin en kısa zamanda haberdar edilmesi sağlanmış olur. Kayıtların kaybolması engellenerek bir yandan da, gelecek için bir rehber haline getirilmiş olur.

 

Dördüncü ana unsur ise Proje Yönetim Sistemidir. Tükek Holding, stratejiler ve hedeflerle yönetilen bir kurumdur. Alınan stratejiler için iş planları oluşturulmaktadır. Tükek Holding ve iştiraklerinde her bir iş planı proje bazlı izlenmekte ve yerine getirilmektedir. İyi planlanmış bir proje stratejiyi başarıya ulaştırarak Holding ve iştiraklerin amaçlarına ulaşmasını sağlar. 

 

 

QDMS (Kalite Doküman Yönetim Sistemi) programı, Tükek Holding’in sahip olduğu Entegre Yönetim Sistemleri ve standartların gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla kullanılmaktadır. Program ile (ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 10002 vb.) Yönetim Sistemlerinin öngördüğü dokümantasyon altyapısı oluşturularak ilişkili tüm faaliyetlerin ( Denetim, Düzeltici Faaliyetler, Aksiyonlar, Risk Analizi vb.) yürütülmesi ve takibi sağlanmaktadır.

 

Holding Bünyesinde uygulanan QDMS Sistemi Modülleri

 

• Doküman Yönetimi: Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının hazırlama, revizyon, iptal, raporlama, kontrollü kopya işlemlerinin soft ortamda etkin yönetilmesini sağlayan modülüdür.

 

• Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve Aksiyon Yönetimi: Kalite Yönetim Sistemi gereği olan uygunsuzlukların takibinin ve raporlanmasının sağlandığı modüldür. Elektronik bilgi akış ve onay sistemi uygulanmaktadır.

 

• Yönetim Gözden Geçirme: Planlı ve Geciken işlerin gözden geçirildiği ve raporlamasının yapıldığı modüldür.

 

• Risk Analizi Modülü: OHSAS 18001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında mevcut ve muhtemel tehlikelerin analiz edilip önlemlerinin planlandığı modüldür.

 

• Denetim: Kalite Yönetim Sistemi gereği olan şirket içi denetimlerin planlandığı ve iyileştirme aksiyonlarının takip edildiği modüldür.

 

 

Tükek Holding bünyesinde uygulanan eBA İş Akış Uygulaması ile iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak elektronik onay sistemi içerisinde süreçlerin performansını iyileştirilir. Süreç maliyetleri düşürülerek kurumsal kaynakların etkin kullanımı sağlanır.

 

eBA ile kritik süreçler kontrol altına alınır. Zamansal kritik süreçlerin takibi sistem tarafından otomatik yapılır ve gerekli aksiyonlar hemen alınır. eBA ile lojistik, üretim, finans, planlama ve idari alanlardaki birçok iş süreci elektronik ortama taşınır ve yönetilir.

 

Firma içi temel eBA uygulamalarında İç Yazışma, İnsan Kaynakları (Personel Talep,İzin, Seyahat, Vizite, Vardiya, Mesai, İşbildirim, İşdeğerlendirme), İdari İşler, Çevre ve İş Güvenliği, Diğer (Ekip, Bilgi Edinme, Proje, IT) süreçleri elektronik onay sistematiğinde yönetilmektedir.


Tükek Holding, bünyesindeki tüm bilgi yönetim sistemlerinin bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla ISO 27001 belgelendirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda, kurumun bilgi güvenliği politikası üst yönetim tarafından belirlenmiştir.


Bilgi Güvenliği Politikamız;


Tükek Holding olarak,
Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak;

Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemleri ve tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak;

Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak;

Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak;

Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek;

Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve iş sürekliliği planlarına uyarak, taahhüt edilen hedefleri gerçekleştirmek;

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak;

Kurum kaynakları ve bütçe kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumak, zaman içinde sürekli iyileştirmesini sağlamak;

Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak;

TS ISO/IEC 27001 Bilgi Sistemleri ve Güvenliği Standartlarına uymak;

Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşması ile ilgili sistem standartlarındaki elektronik ortamda tutulan ve yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliğini sağlamak;

Bilgi güvenliği eğitimleri verilerek tüm çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamak;

Belirlenmiş Bilgi Güvenliği Hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve performansının sürekli iyileştirilmesini garanti altına alırız.